Co wchodzi w skład otoczenia hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne

2023-03-27 17:37
Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Hotel w kompleksie historycznym z dużym terenem zieleni

Co wchodzi w skład otoczenia hotelu – niezależnie od lokalizacji – na terenie silnie zurbanizowanym lub w przyrodniczej scenerii – kluczowa jest właściwa organizacja przestrzeni wokół obiektu. Zadbanie o jej funkcjonalność oraz staranne urządzenie zapewni komfort turystom, a pracownikom obsługi umożliwi utrzymanie tej przestrzeni na wysokim poziomie.

Spis treści

  1. Co wchodzi w skład otoczenia hotelu?
  2. Układ komunikacji wokół budynków hotelowych
  3. Dostępność otoczenia hotelu
  4. Przestrzeń wokół części gospodarczej obiektu
  5. Strefa wejścia do hotelu

Co wchodzi w skład otoczenia hotelu?

Otoczenie hotelu stanowi przyległy do niego teren – będący jego własnością lub pozostający w jego użytkowaniu. Wielkość takiego obszaru uzależniona jest oczywiście od lokalizacji. Wolno stojący obiekt, położony w otwartym przyrodniczym krajobrazie, zapewni dostęp do znacznie większej przestrzeni i umożliwi wykorzystanie jego walorów o każdej porze roku, także do realizacji celów rekreacyjnych. Z kolei obszar przylegający do hotelu powstałego w zwartej zabudowie miejskiej będzie zredukowany do minimum, a dodatkowo może wymagać pokonania wielu ograniczeń przestrzenno-funkcjonalnych, nie mówiąc już o powszechnym braku możliwości wprowadzenia funkcji wypoczynkowych.

Niezależnie od cech miejsca ogólne wymogi związane z zapewnieniem dostępu do hotelu, a także aranżacją przestrzeni w jego bezpośrednim otoczeniu oparte są na tych samych podstawowych zasadach. Pewne różnice będą wynikać z zakwalifikowania obiektu hotelowego do jednej z pięciu kategorii oznaczonych gwiazdkami. Wiąże się to z dostosowaniem do określonych wymagań dotyczących wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym elementów zagospodarowania przestrzeni.

Ważne!

Zgodnie z art. 36. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (DzU z 2020 r., poz. 2211) hotele to „obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów”. Hotel może być zlokalizowany w odrębnym budynku lub wydzielonej części obiektu stanowiącej funkcjonalnie całość albo w zespole budynków wraz z towarzyszącą im zazwyczaj rozbudowaną infrastrukturą.

Kompleks hotelowo-konferencyjny Curkrownia
Autor: Shutterstock Kompleks hotelowo-konferencyjny powstały w wyniku rewitalizacji obiektu i terenu poprzemysłoweg
Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Hotele w ciasnej zabudowie miejskiej w centrum stolicy

Na otoczenie obiektów hotelowych składa się także system dróg o określonych funkcjach i pożądane miejsca postojowe. Ważna jest również strefa wejścia do budynku, a w przypadku większej, dostępnej przestrzeni atutem będzie nieduży ogród (założony w gruncie lub na dachu), patio czy znacznie rozbudowany teren zieleni, strefa z urządzeniami rekreacyjnymi występująca samodzielnie lub powiązana z bardziej rozległym i wielofunkcyjnym obszarem wypoczynkowym, a nawet miejsce na wprowadzenie elementów małej gastronomii sezonowej.

Właściwe rozplanowanie tych stref, dostosowanie ich wielkości do wymogów formalnych oraz realizowanych zadań zapewni funkcjonalność przestrzeni i jej powiązanie z hotelem. W wielu przypadkach jest to jednak nie lada wyzwanie i kluczowe będzie podejście wymagające wypracowania kompromisu.

Uwarunkowania dotyczące podstawowych aspektów kształtowania otoczenia obiektów hotelowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU z 2004 r. nr 188, poz. 1945 z późn. zm.). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest ww. obwieszczenie (DzU z 2020 r., poz. 2211).

Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Duży hotel usytuowany na terenie górzystym

Układ komunikacji wokół budynków hotelowych

Aby hotel mógł w pełni funkcjonować, należy zadbać zarówno o dojazd, jak i dojścia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), do działek budowlanych, budynków i związanych z nimi urządzeń należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Każdy obiekt świadczący usługi hotelarskie musi mieć drogę pożarową pozwalającą na dojazd jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Wymogi dotyczące zagospodarowania otoczenia obiektów hotelowych zawarte w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU z dn. 30 sierpnia 2004 r. nr 188, poz. 1945 z późn. zm.), obejmują wprowadzenie nawierzchni utwardzonych na dojazdach i dojściach do wszystkich kategorii hoteli. Dojazd powinien być dobrze oznakowany, zwłaszcza gdy obiekt znajduje się poza przestrzenią miejską. Na obszarach silnie zurbanizowanych właściwym zabiegiem może być włączenie informacji o lokalizacji danego hotelu do miejskiego systemu informacji przestrzennej, aby ograniczyć negatywny wpływ dodatkowych oznaczeń na jakość odbioru przestrzeni miejskiej.

Obsługa dostaw

Kolejna grupa wymogów obejmuje zasady obsługi dostaw. Należy zapewnić odrębną drogę przy hotelach, które uzyskały od 3 do 5 gwiazdek, za wyjątkiem hoteli 3-gwiazdkowych usytuowanych w zwartej zabudowie miejskiej. Każdy hotel musi także zadbać o miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości. Zagwarantowanie parkingu, garażu lub miejsca postojowego dotyczy hoteli 1-, 2- i 3-gwiazdkowych, zlokalizowanych poza zwartą zabudową miejską. Konieczność zapewnienia strzeżonych parkingu, garażu, miejsca postojowego lub usługi odprowadzenia auta na strzeżony parking, a następnie dostarczenia pod hotel dotyczy już tylko obiektów 4- i 5-gwiazdkowych, aczkolwiek realizacja części z tych zadań w pozostałych obiektach jest zazwyczaj dobrze oceniana przez gości.

Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Podziemny parking jest dużym atutem obiektu hotelowego

Bezpieczna nawierzchnia

Utwardzona nawierzchnia dojść pieszych powinna być bezpieczna, co jest szczególnie ważne w czasie opadów deszczu i w zimie. Nawierzchnię należy wykonać z odpowiedniej jakości produktów, zapewniających także komfort jej użytkowania. Powinna być dopasowana do charakteru i stylu zabudowy pod względem zastosowanej kolorystyki oraz innych cech plastycznych użytych materiałów. W tym aspekcie sprawdzą się rozwiązania neutralne lub minimalistyczne, które dodatkowo podkreślą styl architektury.

Rysunek, kolor i materiał nawierzchni można wykorzystać do uczytelnienia przebiegu elementów układu komunikacji, a także wizualnego podkreślenia separacji dróg pieszych od kołowych. Działanie takie przyda się do wsparcia kierowania przepływem użytkowników, np. pozwoli w jasny sposób wskazać kierunek przejścia do drzwi wejściowych, parkingu, obiektu gastronomicznego czy innych stref powiązanych z obszarem wokół budynku. Wraz z doborem szerokości nawierzchni pieszych zabieg tego rodzaju będzie pomocny dla podkreślenia hierarchii dróg i/lub uczytelnienia ich wiodących funkcji.

Poza spełnieniem podstawowych wymogów technicznych elementy układu drogowego wymagają utrzymania w dobrym stanie, w tym stałej konserwacji dla zapewnienia wysokich walorów użytkowych. Konieczne jest ich bieżące sprzątanie, w tym odśnieżanie w czasie opadów śniegu, by dodatkowo podkreślić dbałość zarządcy o jakość przestrzeni zapewniającej obsługę terenu wokół budynku hotelu.

Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Zróżnicowana nawierzchnia ułatwia wydzielenie stref o innych funkcjach

Dostępność otoczenia hotelu

Wymagania dotyczące kształtowania otoczenia obiektów hotelarskich, tak aby były przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, wynikają z konieczności dostosowania infrastruktury zewnętrznej do potrzeb również tej grupy osób. Podstawowe zasady oraz parametry dotyczące dojść i wejść do budynków określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

W tym przypadku co najmniej jedno dojście musi zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których te osoby mogą korzystać. W zależności od ukształtowania terenu w otoczeniu i formy samego obiektu konieczne może być wprowadzenie pochylni lub innych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiadających warunkom określonym w rozporządzeniu. Należy także uwzględnić miejsca dla pojazdów gości reprezentujących tę grupę oraz właściwie je zorganizować – wymagają one usytuowania jak najbliżej wejścia do obiektu, odpowiedniego oznakowania, a zgodnie z obowiązującymi przepisami spełnienia podstawowych parametrów, tj. szerokość co najmniej 3,6 m, długość 5 m.

Dostosowanie zarówno hotelu, jak i jego otoczenia do potrzeb wszystkich potencjalnych gości oraz ich ograniczeń znacząco wpłynie na pozytywną ocenę tych obiektów i przez to może stać się jednym z celów marketingowych.

Przestrzeń wokół części gospodarczej obiektu

Część gospodarcza towarzysząca obiektowi hotelowemu nie może stwarzać zagrożenia ani powodować niedogodności dla klientów. Ważne jest więc jej oddzielenie od przestrzeni dostępnej dla gości, a nawet ukrycie względem reprezentacyjnych stref wejściowych, gastronomicznych oraz wypoczynkowych.

Może to być trudne w przypadku niedużej dostępnej przestrzeni, jeśli hotel wkomponowany jest w zwarty układ zabudowy oraz gdy pomieszczenia gospodarcze i magazynowe zajmują znaczną część parteru głównego budynku. Wydzielenie odrębnego podjazdu do tej funkcjonalnej części jest zazwyczaj kluczowe dla uniknięcia kolizji. Realizacja dostaw wymusza dobrą organizację przestrzeni, a często także zgrania w czasie sposobu obsługi tych uciążliwych funkcji. Gromadzenie odpadów wymaga segregacji, a ich odbiór i usuwanie powinno odbywać się na bieżąco.

Składowanie przedmiotów, maszyn czy okazjonalnie użytkowanych elementów wyposażenia hotelu wiąże się z koniecznością wyznaczenia odpowiednich pomieszczeń lub określonej strefy na zewnątrz. Kluczowe jest ograniczenie wpływu wszelkich potencjalnych uciążliwości, w tym ich separacja w ujęciu wizualnym i akustycznym, aby nie przeszkadzały gościom.

Strefa wejścia do hotelu

Przestrzeń w otoczeniu wejścia do obiektu hotelowego stanowi jego wizytówkę, ale przede wszystkim musi zapewnić łatwy dostęp do obiektu przez wspomnianą wyżej aranżację podjazdu i dojścia. Ułatwieniem będzie rozdzielenie funkcji związanych z bezpośrednią obsługą gości i wydzielenie odrębnego wejścia dla pracowników. Dla utrzymania wysokiej jakości usług wejście do głównego holu recepcyjnego każdego hotelu musi być chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz.

Dodatkowe udogodnienia dotyczą hoteli zaklasyfikowanych do kategorii od trzech gwiazdek wzwyż, wymienić tu należy: montaż górnej osłony nad głównym wejściem, chroniącej zarówno przed deszczem, jak i nadmiernym słońcem, usytuowanie wejścia we wnęce budynku lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych bądź obrotowych. Zastosowanie tych rozwiązań znacznie podnosi komfort użytkowania tej strefy i zazwyczaj pozytywnie wpływa na pierwsze wrażenie klientów.

Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Bogate w detale wejście do obiektu hotelowo-konferencyjnego
Kształtowanie otoczenia hoteli. Jak zapospodarować przestrzeń wokół hotelu? Aspekty formalne i komunikacyjne
Autor: Shutterstock Odpowiednie oświetlenie wpływa na poczucie bezpieczeństwa gości

W hotelach 4- i 5-gwiazdkowych musi być także zagwarantowana górna osłona nad podjazdem do obiektu, a w przypadku hoteli najwyżej skategoryzowanych – oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości.

Elementy te wymagają zarezerwowania znacznie większej powierzchni na realizację tych funkcji w bezpośrednim otoczeniu budynku i jednocześnie bezkolizyjnego powiązania z układem komunikacji pieszej i strefy podjazdu dla klientów. Strefa wejściowa musi wyróżniać się stosownym oświetleniem po zmierzchu, co pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa gości i zapewni komfort użytkowania tej przestrzeni.

Zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii (w tym dbałość o to, by oświetlenie włączać i wyłączać o właściwej porze) pozwoli ograniczyć koszty utrzymania, a dodatkowo może poprawić postrzeganie danej placówki jako obiektu zrównoważonego. Otoczenie wejścia do hotelu powinno być zadbane, a dla podniesienia walorów ozdobnych i jednocześnie prestiżu miejsca należy je odpowiednio zagospodarować.

Wzbogacenie przestrzeni zielenią czy też wprowadzenie elementu wodnego będzie stanowić atrakcyjną oprawę tego miejsca, jednak w każdym z przypadków usytuowanie tych elementów i skala zastosowanych rozwiązań muszą wynikać z dostępnej przestrzeni i nie mogą utrudniać poruszania się w strefie wejściowej do obiektu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE